บุคลากรสายสนับสนุน

boonlert
Biochem

นายบุญเลิศ พรหมเอียด

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ

หลักสูตรชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Biochem

นางสาวปัทมา ชูมณี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

หลักสูตรชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

somboon
Biochem

นายสมบูรณ์ ยอสินธุ์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

หลักสูตรชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Biochem

นางอุษณีย์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชำนาญงาน)

หลักสูตรชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ausnee
Sataporn
Biochem

นางสาวศตพร อิสระ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

หลักสูตรชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์