รายวิชาบริการให้แก่หลักสูตรอื่น

328-101

ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับการเกษตร

3 ((2)-3-4)
Basic Biochemistry for Agriculture
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล วิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการเมแทบอลิซึมที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตชนิดยูคาริโอตและโปรคาริโอต การสังเคราะห์แสงของพืช การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล

328-152

ชีวเคมีมูลฐาน

2 ((2)-0-4)
ELEMENTARY BIOCHEMISTRY
โครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลภายในร่างกาย โครงสร้างของเซลล์และออร์แกเนลล์ เมแทบอลิซึมของสารเพื่อพลังงานและการสะสม การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมและการแสดงออกของยีน ความสำคัญของฮอร์โมน วิตามิน น้ำ และเกลือแร่

328-202

ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับรังสีเทคนิค

3 ((3)-0-6)
BASIC BIOCHEMISTRY FOR RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
เป็นการศึกษาความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ ของสารมหาโมเลกุล เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไลปิด และกรดนิวคลิอิก รวมวิถีเมแทบอลิซึม และการควบคุมของสารประกอบเหล่านี้ การสังเคราะห์โปรตีน และการแสดงออกของยีนในเซลล์ และสารประกอบอาหารและฮอร์โมนที่จาเป็นต่อการดารงชีพของร่างกาย

328-204

หลักการทางชีวเคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์

4 ((3)-3-6)
Principles of Biochemistry for Science Students
โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล หลักการเบื้องต้นของชีวพลังงาน ปฎิกิริยาทางชีวเคมีและกระบวนการของเอนไซม์ วิถีเมแทบอลิซึมหลักของสิ่งมีชีวิตและการควบคุม เมแทบอลิซึมของฮอร์โมนและวิตามิน เทคนิคการปฏิบัติเบื้องต้นทางชีวเคมีและการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาสารชีวโมเลกุล การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีในทางปฏิบัติ

328-207

ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักชีววิทยา

3 ((3)-0-6)
Basic Biochemistry for Biologist
โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของโมเลกุลและสารประกอบที่สำคัญทางชีวเคมี หลักการเบื้องต้นของกลไกจลน์ศาสตร์ของเอนไซม์ การเปลี่ยนแปลงพลังงานในสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมแทบอลิซึมหลัก และการควบคุมในสิ่งมีชีวิต พื้นฐานเครือข่ายการควบคุมการแสดงออกของยีนและการประยุกต์ใช้เพื่อการผลิต
โปรตีนหรือสารที่มีประโยชน์ ระเบียบวิธีการวิจัยทางชีวเคมีพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางชีววิทยา

328-232

ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

1 (0-3-0)
Biochemistry Laboratory for Medical Technology Students
เทคนิคปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นและการประยุกต์ในการศึกษาสารชีวโมเลกุล การศึกษาการเร่งปฏิกิริยาและจลนศาสตร์ของเอนไซม์

328-254

ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

2 ((2)-0-4)
Basic Biochemistry for Medical Technology Students
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ออร์แกเนลล์ และสารชีวโมเลกุล หลักการเบื้องต้นของไบโอเอเนอร์เจติกส์ และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สำคัญในสิ่งมีชีวิต การควบคุมการแสดงออกของยีน และะพันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น ความสำคัญของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมีในงานเทคนิคการแพทย์

328-312

เทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมี

3 (2-3-4)
Basic Techniques in Biochemistry
ทฤษฎีและเทคนิคการทดลอง ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการชีวเคมี สเปกโทรสโคปี โครมาโทกราฟี อิเล็กโทรฟอริซิส อัลตร้าเซนตริฟิวเกชั่น การใช้สารกัมมันตรังสีในงานวิจัย

328-491

โครงงานทางชีวเคมี 1

3 (0-9-0)
Project in Biochemistry I
ฝึกทำวิจัยในสาขาชีวเคมี

328-141

ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น

1 (0-3-0)
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY
เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางชีวเคมี การแยกและการศึกษาลักษณะของสารประกอบชีวภาพ การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ การควบคุมการสร้างและการทางานของเอนไซม์

328-153

ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น

3 ((3)-0-6)
NTRODUCTORY MEDICAL BIOCHEMISTRY
ชีวเคมีของสารมหโมเลกุล และองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง คุณสมบัติและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค โครงสร้างและการทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต วิถีเมแทบอลิซึมของสารต่างๆ ในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ การถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม การสังเคราะห์โปรตีนและการควบคุมทางชีวเคมี

328-203

ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

3 ((2)-3-4)
BASIC BIOCHEMISTRY FOR PHARMACY STUDENTS
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล และฮอร์โมน หลักการเบื้องต้นของไบโอเอนเนอร์เจติกส์ ปฎิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตชนิดยูคาริโอตและโปรคาริโอต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างวิถีและวัฏจักรต่าง ๆ กระบวนการสร้างโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน และอณูชีววิทยาเบื้องต้น รวมทั้งการแยกและศึกษาลักษณะของสารประกอบชีวภาพ และ จลนศาสตร์ของเอนไซม์

328-205

ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับวาริชศาสตร์

3 ((2)-3-4)
Basic Biochemistry for Aquatic Science
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล วิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตชนิดยูคาริโอตและโปรคาริโอต การประยุกต์ใช้ทางวาริชศาสตร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล

328-208

ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร

3 ((3)-0-6)
Basic Biochemistry for Agro-Industry Students
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ออร์แกเนลล์ และสารชีวโมเลกุล เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไลปิด และกรดนิวคลิอิก หลักการเบื้องต้นของไบโอเอเนอร์เจติกส์ และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตและการควบคุม การไหลของข้อมูลทางพันธุกรรมในระบบชีวภาพและการแสดงออกของยีน การสื่อสารระหว่างเซลล์ การขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้ม การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีในอุตสาหกรรม

328-233

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร

1 (0-3-0)
Basic Biochemistry Laboratory for Agro-Industry Students
เทคนิคปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นในการคำนวณและการเตรียมสารละลายบัปเฟอร์ การระบุลักษณะทางชีวเคมีของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิก การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลโดยใช้เทคนิคทางโครมาโทกราฟี อิเล็กโทรโฟรีซิส และสเปกโตรโฟโตมิตรี การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์และจลนศาสตร์ของเอนไซม์

328-301

ชีวเคมีทั่วไป

4 (4-0-8)
General Biochemistry
เคมีของคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก ลักษณะโครงสร้าง สมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การสร้างและการแปรรูปในทางชีวเคมีของชีวโมเลกุล กระบวนการต่าง ๆ ในการสร้างพลังงาน และการนำพลังงานไปใช้ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การควบคุมทางชีวเคมี การขนส่งอิออนและเมแทบอไลท์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

328-492

โครงงานทางชีวเคมี 2

3 (0-9-0)
Project in Biochemistry II
ฝึกทำวิจัยในสาขาชีวเคมี

328-151

ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล

2 ((2)-0-4)
CLINICAL BIOCHEMISTRY FOR NURSES
ชีวเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พีเอชและบัพเฟอร์ โครงสร้างของสารมหโมเลกุล ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมีในวิถีเมแทบอลิซึมที่รวมความสัมพันธ์และการควบคุมด้วยฮอร์โมน และแหล่งอาหาร

328-201

ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับทรัพยากรธรรมชาติ

3 ((3)-0-6)
BASIC BIOCHEMISTRY FOR NATURAL RESOURCES
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล วิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน หลักการเบื้องต้นของไบโอเอนเนอร์เจติกส์ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตชนิดยูคาริโอตและโปรคาริโอต รวมทั้งการสังเคราะห์แสง การประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาวาริชศาสตร์ สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ การจัการศัตรูพืช และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

328-204

หลักการทางชีวเคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์

4 ((3)-3-6)
Principles of Biochemistry for Science Students
โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล หลักการเบื้องต้นของชีวพลังงาน ปฎิกิริยาทางชีวเคมีและกระบวนการของเอนไซม์ วิถีเมแทบอลิซึมหลักของสิ่งมีชีวิตและการควบคุม เมแทบอลิซึมของฮอร์โมนและวิตามิน เทคนิคการปฏิบัติเบื้องต้นทางชีวเคมีและการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาสารชีวโมเลกุล การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีในทางปฏิบัติ

328-206

ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา

3 ((3)-0-6)
Basic Biochemistry for Microbiologist
โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของโมเลกุลและสารประกอบที่สำคัญทางชีวเคมี หลักการเบื้องต้นของกลไกจลน์ศาสตร์ของเอนไซม์ การเปลี่ยนแปลงพลังงานในสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมแทบอลิซึมหลักของสิ่งมีชีวิตและการควบคุม การไหลของข้อมูลทางพันธุกรรมในระบบชีวภาพและการแสดงออกของยีน การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีสำหรับจุลชีววิทยา

328-231

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานสำหรับการวิจัยทางชีววิทยา

1 (0-3-0)
Basic Biochemistry Laboratory for Biological Research
เทคนิคปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นเพื่อศึกษาสารชีวโมเลกุลและสารประกอบที่สำคัญทางชีวเคมี การประยุกต์ใช้เทคนิคชีวเคมีสำหรับงานวิจัยทางชีววิทยา

328-234

เทคนิคชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา

1 (0-3-0)
Basic Biochemical techniques for Microbiologist
เทคนิคปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาสารชีวโมเลกุลและสารประกอบที่สำคัญทางชีวเคมี การประยุกต์ใช้เทคนิคชีวเคมีสำหรับงานทางจุลชีววิทยา

328-302

ชีวเคมีพื้นฐาน

3 ((3)-0-6)
Basic Biochemistry
โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของโมเลกุล หลักการเบื้องต้นของไบโอเอนเนอร์เจติก ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สำคัญในสัตว์ พืชและจุลชีพ รวมทั้งการสังเคราะห์แสงความสำคัญของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน

328-331

ปฏิบัติการชีวเคมี 1

1 (0-3-0)
Biochemistry Laboratory I
การแยกและลักษณะของสารประกอบชีวภาพ การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ และการควบคุมการสร้างและการทำงานของเอนไซม์

328-313

วิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

3 (3-0-6)
Sciences and Industrial Applications
การนําทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะเล้ียงและการแปรรูป สัตว์น้ํา อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับยางพารา และ กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงาน