โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนแล้ว

2546 - 2566

การพัฒนา ELISA เพื่อวิเคราะห์ปริมาณของแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีนแพ้ในยางธรรมชาติ

แหล่งทุน การยางแห่งประเทศไทย

2564-2566

2563 - 2565

การพัฒนาวิธีการตรวจวัดโปรตีนที่ละลายและไม่ละลายในน้ำยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์

แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

2563-2565

2565 - 2566

การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์

แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

2565-2566

2565 - 2566

การพัฒนาสารสกัดต้านเบาหวานจากเห็ดแครง [Schizophyllum commune]

แหล่งทุน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF)  

2565-2566

2564 - 2565

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารเคอร์คิวมินอยด์และเคอร์คิวมินอะนาล็อกต่อเชื้อไฟทอปธอรา พาล์มิโวราที่ก่อโรคในทุเรียน

แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์  

2564-2565

2565 - 2566

การพัฒนาชุดทดสอบเร็วเพื่อตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อการแพ้ยางพาราโดยใช้โปรตีนก่อภูมิแพ้รีคอมบิแนนท์

แหล่งทุน การยางแห่งประเทศไทย

2565-2566

ก.ค. 2562 - มิ.ย. 2564

การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีดื้อยาหลายชนิดเพื่อใช้ศึกษากลไกการดื้อยาและค้นหาวิธีการรักษามะเร็งท่อน้ำดีแนวใหม่  

(แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา : ก.ค. 2562 - มิ.ย. 2564)

ส.ค. 2561 - ส.ค. 2565

บทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอ ชนิด miR-22 ในการลดการเจริญและการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี  

(แหล่งทุน : ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์

ระยะเวลา : ส.ค. 2561 - ส.ค. 2565)

ก.ค. 2561 - มิ.ย. 2563

การโคลนยีนและศึกษาสมบัติของกาเลคตินจากกุ้งแชบ๊วยที่ตอบสนองต่อการเหนี่ยวนำด้วยเชื้อก่อโรค  

(แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา : ก.ค. 2561 - มิ.ย. 2563)

มิ.ย. 2562 -  พ.ค. 2564

การศึกษาการแสดงออกของยีนและบทบาทของเซอรีนโปรตีเอสที่มีโดเมนคลิปจากกุ้งขาว

(แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา : มิ.ย. 2562 -  พ.ค. 2564)

ต.ค. 2561 - พ.ย. 2562

ชุดอุปกรณ์เพื่อการตรวจสอบโปรตีนบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง  

(แหล่งทุน :  เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) (สกว. ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า ) 

ระยะเวลา : ต.ค. 2561 - พ.ย. 2562)

ส.ค. 2562 - ส.ค. 2563

การศึกษาคุณสมบัติของแคลเรติคูลินและการผลิตดีเอ็นเอวัคซีน VP26 และ VP26-FL ที่มีบทบาทต่อระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาว   

(แหล่งทุน : เงินอุดหนุนวิจัยบัณฑิต

ระยะเวลา : ส.ค. 2562 - ส.ค. 2563) 

ส.ค. 2562 - ส.ค. 2563

การศึกษาสมบัติของ DNA vaccine ต่อเซอรีนโปรตีเอสจากแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาว

(แหล่งทุน : เงินอุดหนุนวิจัยบัณฑิต

ระยะเวลา : ส.ค. 2562 - ส.ค. 2563) 

กย. 2558 - พค. 2563

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพานิชย์  

(แหล่งทุน : ศลชท. (T-CELLS)

ระยะเวลา : กย. 2558 - พค. 2563)

ส.ค. 2562 - ส.ค. 2563

ผลของน้ำตาล L-quebrachitol จากเซรั่มน้ำยางพาราต่อการเจริญและการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ออสติโอคลาสต์   

(แหล่งทุน : เงินอุดหนุนวิจัยบัณฑิต 

ระยะเวลา : ส.ค. 2562 - ส.ค. 2563)

ส.ค. 2562 - ส.ค. 2563

ทำบริสุทธิ์ และศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเบตากลูแคน จากเห็ดนางฟ้า (Pleurotus Sajor-Cuju (Fr.) Sing) ที่ได้จากการย่อยด้วยเอนไซม์จากน้ำยางพารา (Hevea brasiliensis) ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไลโพพอลิแซกคาร์ไรด์   

(แหล่งทุน : เงินอุดหนุนวิจัยบัณฑิต 

ระยะเวลา : ส.ค. 2562 - ส.ค. 2563)

พ.ค. 2562 - เม.ย. 2564

การศึกษาผลของ L-quebrachitol จากเซรั่มน้ำยางพาราต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ออสติโอคลาสต์  

(แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ระยะเวลา : พ.ค. 2562 - เม.ย. 2564)   

ส.ค. 2562 - ส.ค. 2563

การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของยีนครุซตินจากกุ้งแชบ๊วย   

(แหล่งทุน : เงินอุดหนุนวิจัยบัณฑิต 

ระยะเวลา : ส.ค. 2562 - ส.ค. 2563)

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2564

ผลของเม็ดบีดเคลือบด้วยสารเบตา-กลูแคนต่อการสะสมของไขมันในเซลล์ไขมันชนิด 3T3-L1   

(แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย  

ระยะเวลา : ต.ค. 2562 - ก.ย. 2564) 

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563

Study of the inhibitory effects of transthyretin-derived peptide on fibrillation and toxicity of a-synuclein for the usage in Parkinson’s disease   

(แหล่งทุน : งบประมาณยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ

ระยะเวลา : ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563)   

ส.ค. 2560 - ส.ค. 2564

การศึกษาบทบาททางชีวภาพของโปรตีนที่มีความเหมือนเซอรีนโปรติเนสจากกุ้งแชบ๊วย  

(แหล่งทุน :  ทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่างสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ระยะเวลา : ส.ค. 2560 - ส.ค. 2564) 

ส.ค. 2561 - ส.ค. 2565

การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เซอรีนโปรติเอสเป็น DNA vaccine เพื่อป้องกันการติดเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาว  

(แหล่งทุน :  ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ 

ระยะเวลา : ส.ค. 2561 - ส.ค. 2565)  

ก.ย. 2562 - ก.ย. 2563

การประยุกต์ใช้ Surface plasmon resonance ในการค้นหาสารยับยั้งตัวใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Methylenetetrahydrofolate reductase ของเชื้อ Neisseria meningitidis อย่างจำเพาะ  

(แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย (ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ)  

ระยะเวลา : ก.ย. 2562 - ก.ย. 2563)

โครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของแหล่งทุน

ต.ค. 2564 - ต.ค. 2567

การสร้าง Patient-Derived Xenograft (PDX) model และ PDX-derived cell lines เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารในผู้ป่วยคนไทย 

(แหล่งทุน : งบประมาณยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ  ปี พ.ศ. 2564  

ระยะเวลา : ต.ค. 2564 - ต.ค. 2567)   

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2568

นวัตกรรมอาหารเสริมสุขภาพต้านเบาหวานจากเห็ดนางฟ้า  

(แหล่งทุน : งบประมาณยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการปี พ.ศ. 2564 

ระยะเวลา : ต.ค. 2563 - ก.ย. 2568) 

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2565

Medical innovation for protection and/or reduction of the severity of  Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease   

(แหล่งทุน : งบประมาณยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563 - 2565  

ระยะเวลา : ต.ค. 2562 - ก.ย. 2565)  

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2567

Innovation of transthyretin based nanoparticles for transport active molecules through blood brain barrier for protection against neurodegenerative diseases  

(แหล่งทุน : งบประมาณยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการปี พ.ศ. 2563 - 2567  

ระยะเวลา : ต.ค. 2562 - ก.ย. 2567)

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2567

การศึกษา transcriptome และ proteome ในปลิงทะเล  

(แหล่งทุน : งบประมาณยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการปี พ.ศ. 2564  

ระยะเวลา : ต.ค. 2564 - ก.ย. 2567)

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2567

การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในปลิงทะเลโดยการประยุกต์ใช้เทคนิค RNAi  

(แหล่งทุน : งบประมาณยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. 2564  

ระยะเวลา : ต.ค. 2564 - ก.ย. 2567) 

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2567

การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในปลิงทะเลโดยการเพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุ้มกัน  

(แหล่งทุน : งบประมาณยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการปี พ.ศ. 2564  

ระยะเวลา : ต.ค. 2564 - ก.ย. 2567)  

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ชุดอุปกรณ์เพื่อการตรวจวัดปริมาณโปรตีนที่ละลายและไม่ละลายน้ำในน้ำยางธรรมชาติ  

(แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2563  

ระยะเวลา : ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)   

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

การใช้เซลลูโลสนาโนคริสตัลจากแบคทีเรียตกแต่งด้วยซิงค์ออกไซด์ควอนตัมดอทในการปรับปรุงสมบัติด้านความต้านทานต่อรังสียูวีของและต้านเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ   

(แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2563  

ระยะเวลา : ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) 

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

การพัฒนาน้ำยาเอนไซม์สำหรับขจัดโปรตีนในน้ำยางและถุงมือยาง  

(แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติปี พ.ศ. 2563  

ระยะเวลา : ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)