ศิษย์ปัจจุบัน

ปริญญาเอก

นางสาวนิศรา หล่อทอง

6410230018

ชื่อเล่น : มัม
แผนการศึกษา : แบบ 2.1
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

นางสาวกันต์กมล เกิดขุมทอง

6110230002

ชื่อเล่น : เฟิร์น
แผนการศึกษา : แบบ 2.2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุมาลี อบเชย

นางสาวกุลวณิษฐ์ พัทธ์นินันท์

6010230027

ชื่อเล่น : ปุ้ย
แผนการศึกษา : แบบ 1.1
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์

นางสาวนาอีม หมัดสะหริ

6110230016

ชื่อเล่น : อีม
แผนการศึกษา : แบบ 1.1
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง

นายภูริทัต รัฐจักร์

6010230015

ชื่อเล่น : บูม
แผนการศึกษา : แบบ 2.2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

นางสาววนิตา ปานทอง

5910230011

ชื่อเล่น : ตา
แผนการศึกษา : แบบ 1.1
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วนิศา สะแลแม

นางสาวศิริลักษณ์ มาศแก้ว

6010230020

ชื่อเล่น : เฟิน
แผนการศึกษา : แบบ 1.2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง

นางสาวรติพร ทองสร้อย

5810230017

ชื่อเล่น : หนิง
แผนการศึกษา : แบบ 2.2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์

นางสาวรัชนิดา ประพาฬรัตน์

5710230018

ชื่อเล่น : อี่
แผนการศึกษา : แบบ 2.2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์

ปริญญาโท

นางสาวศุภิสรา หมั่นสกุล

6410220055

ชื่อเล่น : น้ำ
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

นางสาวอรุณฉาย อามีเราะ

6410220026

ชื่อเล่น : หนิม
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก3
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์

นายภูริพัฒน์ วัฒนพานิชย์

6410220014

ชื่อเล่น : ภู
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก4
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

นางสาวสิริวิมล จิ๋วประดิษฐกุล

6310220056

ชื่อเล่น : แพร
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

นางสาวปัณณพร ตันติเมตตา

6310220053

ชื่อเล่น : แบงค์
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุมาลี อบเชย

นางสาวอามานี สาแม็ง

6310220018

ชื่อเล่น : อัน
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์

นางสาวธัญญารัตน์ เกื้อสุวรรณ

6310220015

ชื่อเล่น : ไตเติ้ล
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง

นายสุทธิพงษ์ ณะนรงค์

6210220065

ชื่อเล่น : บีม
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุมาลี อบเชย

นางสาววิมลวรรณ ด้วงทองแก้ว

6110220115

ชื่อเล่น : แพร
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.อารตีย์ อรุณเกษร

นางสาวเจนจิรา ภูษารัตนวงศ์

6110220012

ชื่อเล่น : เจน
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วนิศา สะแลแม

นางสาวกวินนาฎ สงสุรินทร์

6110220008

ชื่อเล่น : โฟน
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุมาลี อบเชย

นางสาวกนกพร ปานทอง

6110220006

ชื่อเล่น : นก
แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วนิศา สะแลแม