รายวิชาสอนบริการ

รายวิชาให้บริการคณะทันตแพทยศาสตร์

328-141

ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น  1 (0-3-0)
Introductory Biochemical Laboratiory

325-153

ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น   3 (3-0-6)
Medical Biochemical

รายวิชาให้บริการคณะเภสัชศาสตร์

328-302

ชีวเคมีพื้นฐาน   3 (3-0-6)
Basic Biochemistry

รายวิชาให้บริการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

328-302

ชีวเคมีพื้นฐาน   3 (3-0-6)
Basic Biochemistry

รายวิชาให้บริการคณะวิทยาศาสตร์

328-302

ชีวเคมีพื้นฐาน   3 (3-0-6)
Basic Biochemistry

วิชาเลือกเสรี

328-331

ปฏิบัติการชีวเคมี 1   1 (0-3-0)
Biochemistry Laboratory I

รายวิชาให้บริการคณะแพทยศาสตร์ ปี 2

311-105

ชีวการแพทย์พื้นฐาน   4 (2-4-6)
Fundamental Biomedical Sciences

รายวิชาให้บริการคณะพยาบาลศาสตร์

328-151

ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล  3 (3-0-6)
Clinical Biochemistry for Nurses

รายวิชาให้บริการคณะแพทย์แผนไทย

328-152

ชีวเคมีมูลฐาน   2 (2-0-4)
Elementary Biochemistry

รายวิชาให้บริการโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์

328-302

ชีวเคมีพื้นฐาน   3 (3-0-6)
Basic Biochemistry

รายวิชาให้บริการคณะทรัพยากรธรรมชาติ

328-201

ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับทรัพยากรธรรมชาติ   3 (3-0-6)
Basic Biochemistry for Natural Resources

วิชาเลือกเสรี (สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)

328-491

โครงงานทางชีวเคมี 1   3 (0-9-0)
Senior Project in Biochemistry 1

328-492

โครงงานทางชีวเคมี 2   3 (0-9-0)
Senior Project in Biochemistry 2

รายวิชาให้บริการคณะแพทยศาสตร์ กายภาพบำบัด

311-103

บทนำวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับกายภาพบำบัด   4 (2-6-4)
Introduction to basic sciences for physical therapy