หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา ที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 421(4/2564) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564