หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชนวีร์ จักรวาลพิทักษ์ ที่ได้รับทุนเริ่มต้นธุรกิจ (New Regional Startups)

หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชนวีร์ จักรวาลพิทักษ์ ที่ได้รับทุนเริ่มต้นธุรกิจ (New Regional Startups) Read More »

หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกานต์ดาวศรี ประทุมมณี ที่ได้รับรางวัล ในการนำเสนอผลงาน ในงาน International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB) 2024

หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกานต์ดาวศรี ประทุมมณี ที่ได้รับรางวัล ในการนำเสนอผลงาน ในงาน International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB) 2024 Read More »

หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุมาลี อบเชย ที่ได้รับดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุมาลี อบเชย ที่ได้รับดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Read More »

หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์ ที่ได้รับดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์ ที่ได้รับดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ Read More »

หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา ที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา Read More »

The 47th International Congress on Science, Technology, Technology-Based Innovation (STT 47th)

หัวข้อ: “Sciences for SDGS: Challenges and Solutions”
วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2564
ณ อาคารวุฒิชัย กปิลกาญจน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

The 47th International Congress on Science, Technology, Technology-Based Innovation (STT 47th) Read More »