ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า ป.เอก

ลำดับที่รหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุลแผนการศึกษาปีที่เข้าศึกษาวันที่รับเข้าศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษาวันที่สำเร็จศึกษาระยะเวลาที่ศึกษา (ปี.เดือน)อาจารย์ที่ปรึกษา
15910230011นางสาววนิตา ปานทองแบบ 1.1255915 ส.ค.  2559256518 พ.ค.  25666.1ดร.วนิศา สะแลแม
26010230027นางสาวกุลวณิษฐ์ พัทธ์นินันท์แบบ 1.1256015 ส.ค.  2560256506 มิ.ย. 25665.1ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์
36110230016นางสาวนาอีม หมัดสะหริแบบ 1.1256114 ส.ค.  2561256509 พ.ย.  25654.3ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง
45710230018นางสาวรัชนิดา ประพาฬรัตน์แบบ 2.2255713 ส.ค.  2557256415 มี.ค. 25657.8ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
55810230017นางสาวรติพร ทองสร้อยแบบ 2.2255810 ส.ค.  2558256414 ก.พ.  25656.7ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
65810230025นางสาวปัทมาภรณ์ ขวัญแก้วแบบ 2.2255810 ส.ค.  2558256115 มี.ค. 25623.8ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
75810230012นายชนวีร์ จักรวาลพิทักษ์แบบ 2.2255810 ส.ค.  2558256315 มิ.ย. 25645.11ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์
85710230032นางสาวธนินท์ธร ยอดทองแบบ 1.1255712 ม.ค.  2558256220 มี.ค. 25635.3ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา
95710230031Mister Fredrick Nwude Ezeแบบ 1.1255712 ม.ค.  2558256230 มี.ค. 25635.3รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
105710230019นางวราลี ไกรนราแบบ 1.1255713 ส.ค. 2557256319 พ.ค. 25646.1ผศ.ดร.ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา
115610230034นางสาวนุรอามาลี ดีนามอแบบ 1.1255603 มิ.ย. 2556256020 ก.ค.  25615.2รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
125610230024นางสาวอานันท์นิตย์ คุ่ยยกสุยแบบ 1.1255603 มิ.ย. 2556256015 ธ.ค.  25604.7รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
135610230018นายสิทธิพร เพชรทองขาวแบบ 2.2255603 มิ.ย. 2556256123 ก.ค.  25626.2รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
145610230012นายไพบูลย์ ตั่นสกูลแบบ 2.2255603 มิ.ย. 2556256114 มิ.ย. 25626.1รศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล
155510230011นางสาววิไลวรรณ เซ่งโห้ยแบบ 2.2255505 มิ.ย. 2555256117 มิ.ย. 25627.1ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
165410230034นางสาวกิติยา เอกเชวงแบบ 1.1255424 ต.ค.  2554255927 ก.ค.  25605.1รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
175410230015นายพลกฤษณ์ จิวานิจแบบ 2.2255406 มิ.ย. 2554256025 ก.ย.  25606.4รศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล
185410230014นางสาวเบญจพร ภู่เพชรแบบ 2.2255406 มิ.ย. 2554256027 ธ.ค.  25606.7ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
195410230004นางสาวเขมมิการ์ โขมพัตรแบบ 1.1255406 มิ.ย. 2554255906 ก.ค.  25606.2รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
205310230015นางสาวสุกัญญา ตั้งทวีวัฒนาแบบ 2.2255307 มิ.ย. 2553256127 ธ.ค.  25618.5รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
215310230011นางสาวอุไรวรรณ ขุนจันทร์แบบ 1.1255307 มิ.ย. 2553255808 ส.ค.  25596.3รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
225310230010นางสาวอารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์แบบ 2.2255307 มิ.ย. 2553255821 ก.ค.  25596.2ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
235210230044นางสาวสุพัตรา เทพณรงค์แบบ 2.2255201 มิ.ย. 2552255717 มิ.ย. 25586.1ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
245210230043นางสาวอาจรีย์ เจียวก๊กแบบ 1.1255226 ต.ค.  2552255712 พ.ค.  25585.7ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
255210230042นางสาวอรวรรณ บุญยะแต่งแบบ 1.1255226 ต.ค.  2552255827 ม.ค.  25596.4รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
265210230031นางสาวพันทิพา รุณแสงแบบ 2.2255201 มิ.ย. 2552255722 ธ.ค.  25575.7ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
275210230030นางสาวนิสาพร มูหะมัดแบบ 1.1255201 มิ.ย. 2552255527 พ.ค.  25564รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
285210230024นางสาวสุภาวดี แก้วมีชัยแบบ 1.1255201 มิ.ย. 2552256117 ม.ค.  256210.6รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
295210230022นางสาวฤทัยวรรณ บุญครองชีพแบบ 1.1255201 มิ.ย. 2552255801 ธ.ค.  25586.4รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ
305210230021นางสาวรัตวรรณ พูดเพราะแบบ 1.1255201 มิ.ย. 2552256130 เม.ย. 256210.9รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
315210230015นางสาวจิราพร ขวัญมุณีแบบ 1.1255201 มิ.ย. 2552255816 ส.ค.  25597.8รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
325110230028นางสาวสุมิตรา แสงวนิชย์แบบ 1.1255102 มิ.ย. 2551255629 ก.ค.  25576.2รศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล
335110230027นางสาวศิริภา อันนานนท์แบบ 2.2255102 มิ.ย. 2551256213 ก.ค.  256311.7รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
345110230026นายยงยุทธ์ เทพรัตน์แบบ 1.1255102 มิ.ย. 2551255717 ธ.ค.  25576.5ดร.อุตส่าห์ จันทร์อำไพ
355010230042นางสาวแววฤดี แววทองรักษ์แบบ 2.2255004 มิ.ย. 2550255608 ส.ค.  25577.3รศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล
365010230041นางสาวฐิติกร จันทร์วุ่นแบบ 2.2255004 มิ.ย. 2550255528 พ.ค.  25566รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
375010230032นายปัณณวิชช์ สุขประเสริฐแบบ 1.1255004 มิ.ย. 2550255713 ส.ค.  25576.1ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
384910230024นายพีรพงษ์ พึ่งแย้มแบบ 1.1254930 ต.ค.  2549255524 ต.ค.  25556ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
394823005นายฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาแบบ 1.2254806 มิ.ย. 2548255331 พ.ค.  25546ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
404723015นางสาวดุษฎี ชินนาพันธ์แบบ 2.2254707 มิ.ย. 2547255209 ก.ค.  25525.2รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
414723013นางสาวลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนาแบบ 1.1254701 พ.ย.  2547255124 เม.ย. 25524.6รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
424723004นางสาวญาณิศา ละอองอุทัยแบบ 2.2254707 มิ.ย. 2547255228 ต.ค.  25525.5ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
434623018นายเดชา ปิ่นแก้วแบบ 2.2254602 มิ.ย. 2546255027 พ.ค.  25515รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ
444523019นางสาวพจนพร ไกรดิษฐ์แบบ 1.1254528 ต.ค.  2545254819 ก.ย.  25482.11ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
454523016นางสาวอรณิชา รัตนาภรณ์แบบ 2.2254503 มิ.ย. 2545255309 ก.ย.  25538.4ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
464523015นางสาววิริยา ลุ้งใหญ่แบบ 2.2254503 มิ.ย. 2545254916 พ.ค.  25505รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
474523012นางสาวนิอร จิรพงศธรกุลแบบ 2.2254503 มิ.ย. 2545255014 พ.ค.  25516รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
484423006นายอติพล พัฒิยะแบบ 1.1254403 มิ.ย. 2544254928 พ.ค.  25506ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
494423005นางสาวพริมา พิริยางกูรแบบ 2.2254403 มิ.ย. 2544254915 ธ.ค.  25495.7ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
504423003นางสาวมลธิรา ทองอนันต์แบบ 2.2254403 มิ.ย. 2544254907 ก.ย.  25495.4ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
514323010นางสาวเครือวัลย์ ยุนรัมย์แบบ 2.2254305 มิ.ย. 2543255121 พ.ย.  25518.6ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
524323009นางสาววนิดา ฤทธิเดชแบบ 2.2254305 มิ.ย. 2543254921 ก.ย.  25496.4ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
534323008นางสาวชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์แบบ 2.2254305 มิ.ย. 2543254807 พ.ย.  25485.6รศ.ดร.วัลลี สุวจิตตานนท์
544323007นางสาวกัญญนัช กนกวิรุฬห์แบบ 2.2254305 มิ.ย. 2543255011 ธ.ค.  25507.7ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
554323001นายยอดยศ ศรีตังนันท์แบบ 2.2254305 มิ.ย. 2543255103 ก.ค.  25518.1รศ.ดร.วัลลี สุวจิตตานนท์
564223010นายภูวดล บางรักษ์แบบ 2.2254230 ต.ค.  2542254529 พ.ค.  25463.7ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
574223008นางสาววราพร วรรณนาแบบ 2.2254201 มิ.ย. 2542254711 ส.ค.  25475.3ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
584223002นางสาวจงรักษ์ อรรถรัฐแบบ 2.2254201 มิ.ย. 2542254829 ก.ย.  25486.4ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
594223001นางสาวเกศจี เม่งอำพันแบบ 2.2254201 มิ.ย. 2542255025 เม.ย. 25518.11ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
604123005นางสาววัชรสุดา หวลกะสินแบบ 2.2254130 พ.ค.  2541254601 มิ.ย. 25476.1ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
614123002นางสาวอธิยา รัตนพิทยาภรณ์แบบ 1.1254130 ต.ค.  2541254710 ส.ค.  25475.1ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
623923001นางสาวนวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 253902 มิ.ย. 2539254624 พ.ค.  25478รศ.ดร.วัลลี สุวจิตตานนท์
633823003นายภัทธาวุธ จิวตระกูล 253802 พ.ย.  2538254708 ก.ย.  25478.11ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
643823002นางเมธินี รัตรสาร 253802 พ.ย.  2538254516 มิ.ย. 25467.8รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
653823001นางธัญญา ศรีโพธิ์ 253802 พ.ย.  2538254301 พ.ค.  25445.6ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
663723003นายเปลื้อง สุวรรณมณี 253730 ต.ค.  2537254505 พ.ย.  25458.1รศ.ดร.วัลลี สุวจิตตานนท์
673723002นางสาวปิยาภรณ์ ภาษิตกุล 253730 ต.ค.  2537254326 มิ.ย. 25446.8ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
683723001นายนพแก้ว เจริญทิพากร 253730 ต.ค.  2537254522 เม.ย. 25468.6ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล

ศิษย์เก่า ป.โท

ลำดับที่รหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุลแผนการศึกษาปีที่เข้าศึกษาวันที่รับเข้าศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษาวันที่สำเร็จศึกษาระยะเวลาที่ศึกษา (ปี.เดือน)อาจารย์ที่ปรึกษา
16110220006นางสาวกนกพร ปานทองแผน ก แบบ ก2256114 ส.ค.  2561256530 ก.ย.  25654.2ดร.วนิศา สะแลแม
26310220015นางสาวธัญญารัตน์ เกื้อสุวรรณแผน ก แบบ ก2256313 ก.ค.  2563256502 พ.ย.  25652.4ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง
36310220018นางสาวอามานี สาแม็งแผน ก แบบ ก2256313 ก.ค.  2563256506 ก.พ.  25662.7ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์
46310220053นางสาวปัณณพร ตันติเมตตาแผน ก แบบ ก2256313 ก.ค.  2563256520 ต.ค.  25652.4ดร.สุมาลี อบเชย
56110220008นางสาวกวินนาฎ สงสุรินทร์แผน ก แบบ ก2256114 ส.ค.  2561256431 ต.ค.  25643.3ดร.สุมาลี อบเชย
66110220012นางสาวเจนจิรา ภูษารัตนวงศ์แผน ก แบบ ก2256114 ส.ค.  2561256402 ธ.ค.  25643.4ดร.วนิศา สะแลแม
76110220115นางสาววิมลวรรณ ด้วงทองแก้วแผน ก แบบ ก2256114 ส.ค.  2561256420 ต.ค.  25643.3ดร.อารตีย์ อรุณเกษร
86210220065นายสุทธิพงษ์ ณะนรงค์แผน ก แบบ ก2256205 ส.ค.  2562256427 พ.ค.  25652.1ดร.สุมาลี อบเชย
96210220066นางสาวอัลวาณีย์ ยะลาแปแผน ก แบบ ก2256205 ส.ค. 2562256312 ก.ค. 25642ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์
106210220064นายศราวุธ ชำนินาแผน ก แบบ ก2256205 ส.ค. 2562256312 ก.ค. 25642ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์
116110220135นางสาวศตพร อิสระแผน ก แบบ ก2256114 ส.ค.  2561256221 ก.ย.  25632.2ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง
126110220033นายวรรณรัตน์ จันทร์เกตุแผน ก แบบ ก2256114 ส.ค.  2561256330 ต.ค.  25632.3ดร.อารตีย์ อรุณเกษร
136110220029นางสาวรชยา ลีวานิชย์แผน ก แบบ ก2256114 ส.ค.  2561256322 มี.ค. 25642.8ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์
146010220123นางสาวธีมาพร อนุสารแผน ก แบบ ก2256015 ส.ค.  2560256221 ก.ย.  25633.2ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา
156010220079นายอับดุลมูฮัยมิน บิลังโหลดแผน ก แบบ ก2256015 ส.ค.  2560256224 ก.ค.  25633รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
165910220082นางสาวนาอีม หมัดสะหริแผน ก แบบ ก2255915 ส.ค.  2559256029 มิ.ย. 25611.11ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง
175910220041นางสาวเบญจวรรณ ทองเคลื่อนแผน ก แบบ ก2255915 ส.ค.  2559256031 ก.ค.  25612ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์
185910220030นางสาวณัฐนรี แสงแก้วแผน ก แบบ ก2255915 ส.ค.  2559256023 ก.ค.  25612ดร.อารตีย์ อรุณเกษร
195810220001Mister Adesola Julius Tolaแผน ก แบบ ก1255810 ส.ค.  2558256126 ส.ค.  25624.1ผศ.ดร.ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา
205710220132นางสาวกุลวณิษฐ์ พัทธ์นินันท์แผน ก แบบ ก2255713 ส.ค.  2557255931 ก.ค.  25603ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์
215610220146นางสาวอพิณณา บุญญาพงษ์พันธ์แผน ก แบบ ก2255603 มิ.ย. 2556255821 ก.ค.  25593.2รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
225610220122นายชาญวิทย์ ชูแก้วแผน ก แบบ ก2255603 มิ.ย. 2556255922 ธ.ค.  25593.7ผศ.ดร.ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา
235610220069นางสาวมาเรียม อาแซแผน ก แบบ ก2255603 มิ.ย. 2556255811 ก.ค.  25593.2รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
245610220064นางสาวมนัลยา เพชรหวนแผน ก แบบ ก2255603 มิ.ย. 2556255718 มิ.ย. 25582.1ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์
255610220001นางสาวกนกวรรณ ขอค้าแผน ก แบบ ก2255603 มิ.ย. 2556255718 มิ.ย. 25582.1ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
265510220149นางสาวเปสล โสกูลแผน ก แบบ ก2255505 มิ.ย. 2555255829 ธ.ค.  25583.7ผศ.ดร.ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา
275510220098นางสาววิลัยลักษณ์ เกลี้ยงคำหมอแผน ก แบบ ก2255505 มิ.ย. 2555255601 ส.ค.  25572.2ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์
285510220085นางสาววนิตา ปานทองแผน ก แบบ ก2255505 มิ.ย. 2555255620 พ.ค.  25572ดร.นิอร จิรพงศธรกุล
295510220052นางสาวนันทภรณ์ เบ่าอุบลแผน ก แบบ ก2255505 มิ.ย. 2555255631 ก.ค.  25572.2ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
305510220046นางสาวธนินท์ธร ยอดทองแผน ก แบบ ก2255505 มิ.ย. 2555255630 ก.ค.  25572.2ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา
315510220044นายทวีชัย ช่างสลักแผน ก แบบ ก2255505 มิ.ย. 2555255712 พ.ค.  25583ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา
325510220038นางสาวณัชชา กรดเต็มแผน ก แบบ ก2255505 มิ.ย. 2555255729 พ.ค.  25583ดร.นิอร จิรพงศธรกุล
335410220088นางสาวปิยธิดา จันทรมานันท์แผน ก แบบ ก2255406 มิ.ย. 2554255630 พ.ค.  25573ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์
345410220067นางสาวสุทธิรัก ทิพย์รัตน์แผน ก แบบ ก2255406 มิ.ย. 2554255527 พ.ค.  25562ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์
355310220078นายสุรศักดิ์ สุปันตีแผน ก แบบ ก2255307 มิ.ย. 2553255510 ม.ค.  25562.8ผศ.ดร.ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา
365310220040นางสาวนูรียา วาจิแผน ก แบบ ก2255307 มิ.ย. 2553255717 ส.ค.  25585.3ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์
375210220174นางสาวกรรณิการ์ โสภารัตน์แผน ก แบบ ก2255201 มิ.ย. 2552255417 พ.ค.  25553ผศ.ดร.ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา
385210220154นางสาวรัตติยา เกตุแก้วแผน ก แบบ ก2255201 มิ.ย. 2552255516 พ.ค.  25564ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
395210220122นางสาวฮัสนะห์ ยูโซะแผน ก แบบ ก2255201 มิ.ย. 2552255421 พ.ค.  25553ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
405210220099นางสาวสุพรรณี ชูเอียดแผน ก แบบ ก2255201 มิ.ย. 2552255417 พ.ค.  25553รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
415210220086นางสาวศุภลักค์ ดำศรีสุขแผน ก แบบ ก2255201 มิ.ย. 2552255516 พ.ค.  25564ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
425210220076นางสาววลัยลักษณ์ รักษ์ทองแผน ก แบบ ก2255201 มิ.ย. 2552255418 พ.ค.  25553ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์
435210220075นางสาววราลี คงทองแผน ก แบบ ก2255201 มิ.ย. 2552255418 พ.ค.  25553รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
445110220062นางสาวยุรฉัตร ยอดโยธีแผน ก แบบ ก2255102 มิ.ย. 2551255307 เม.ย. 25542.11รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
455110220023นายณัชธฤต ฤกษ์งามแผน ก แบบ ก2255102 มิ.ย. 2551255424 พ.ค.  25554ดร.อุตส่าห์ จันทร์อำไพ
465110220009นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจแผน ก แบบ ก2255102 มิ.ย. 2551255417 พ.ค.  25554รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
475010220064นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฎโฐแผน ก แบบ ก2255004 มิ.ย. 2550255312 พ.ค.  25544ผศ.ดร.อโนชา ตั้งโพธิธรรม
485010220013นางสาวกูไอดา ต่วนสุหลงแผน ก แบบ ก2255004 มิ.ย. 2550255229 ต.ค.  25522.5รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ
494910220134นางสาวฟิตรียา ดาราแม 254905 มิ.ย. 2549255109 มิ.ย. 25523.1รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
504910220102นางสาวอาจรีย์ เจียวก๊ก 254905 มิ.ย. 2549255101 พ.ค.  25522.11ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
514910220096นางสาวอรวรรณ บุณยะแต่ง 254905 มิ.ย. 2549255120 เม.ย. 25522.11รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
524910220074นางสาววนิษฐี สร้อยสุวรรณ 254905 มิ.ย. 2549255221 ต.ค.  25523.5ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
534822127นางสาวนิสาพร มูหะมัด 254806 มิ.ย. 2548255013 พ.ค.  25513รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
544822126นางสาวธันยพร พลประสิทธิ์ 254806 มิ.ย. 2548255121 พ.ย.  25513.6ดร.รพีพร โสตถิพันธุ์
554822125นางสาวไอนิง มูซอ 254806 มิ.ย. 2548255025 มิ.ย. 25513.1รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
564822094นางสาวสุภลักษณ์ ศรีนวล 254806 มิ.ย. 2548255014 พ.ค.  25513รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
574822080นางสาวสารภี ด้วงชู 254806 มิ.ย. 2548255006 พ.ย.  25502.6รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
584822069นางสาววิไลพร ธรรมรัตน์ 254806 มิ.ย. 2548255120 ส.ค.  25513.3ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
594822067นางสาววิภาวี ทองช่วย 254806 มิ.ย. 2548255002 พ.ย.  25502.5ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
604822047นางสาวปิยศิริ สุนทรนนท์ 254806 มิ.ย. 2548255128 ต.ค.  25513.5ดร.อธิยา รัตนพิทยาภรณ์
614822045นางสาวปิ่นนภา ลิ่มพานิช 254806 มิ.ย. 2548255026 พ.ค.  25513ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
624822031นางสาวธัญญพจน์ นรสิทธิ์พิทักษ์ 254806 มิ.ย. 2548255115 พ.ค.  25524รศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล
634822022นายฑณง นราวิทย์เสรี 254806 มิ.ย. 2548255211 พ.ค.  25535รศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล
644822014นางสาวจีระภา ชัยวงศ์ 254806 มิ.ย. 2548255012 พ.ค.  25513รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
654822013นางสาวจิราพร ขวัญมุณี 254806 มิ.ย. 2548255012 พ.ค.  25513รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
664822002นายก่อเกียรติ วงมณี 254806 มิ.ย. 2548255031 มี.ค. 25512.1ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
674722129นางสาวอรัญญา คงแก้ว 254707 มิ.ย. 2547254921 ธ.ค.  25492.7ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
684722104นางสาวอุไรวรรณ ขุนจันทร์ 254707 มิ.ย. 2547254914 พ.ค.  25503ดร.รพีพร โสตถิพันธุ์
694722099นางสาวอรอนงค์ สมทรัพย์ 254707 มิ.ย. 2547254924 พ.ค.  25503รศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล
704722097นางสาวหทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์ 254707 มิ.ย. 2547255013 พ.ค.  25514ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
714722093นางสาวสุภาวดี แก้วมีชัย 254707 มิ.ย. 2547254921 พ.ค.  25503รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
724722092นางสาวสุพัตรา นราวัฒนะ 254707 มิ.ย. 2547255030 ส.ค.  25503.3ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
734722086นางสาวสาวิตรี สุขเหลือ 254707 มิ.ย. 2547254908 ก.พ.  25502.9ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
744722074นางสาววิศิวรรณ คุ่ยยกสุย 254707 มิ.ย. 2547254924 พ.ค.  25503รศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล
754722066นางสาวฤทัยวรรณ บุญครองชีพ 254707 มิ.ย. 2547255015 ต.ค.  25503.5ผศ.ดร.อโนชา ตั้งโพธิธรรม
764722058นางสาวมาลาตี ตาเยะ 254707 มิ.ย. 2547254917 พ.ค.  25503รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
774722052นายมณฑล วิสุทธิ 254707 มิ.ย. 2547254923 มี.ค. 25502.1รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
784722024นายธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์ 254707 มิ.ย. 2547254908 ก.พ.  25502.9ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
794722007นางสาวจิราพร ศิริรัตน์ 254707 มิ.ย. 2547254922 พ.ค.  25503ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
804622144นายศิวะ สติฐิต 254602 มิ.ย. 2546254901 มิ.ย. 25504รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ
814622142นายปัณณวิชช์ สุขประเสริฐ 254602 มิ.ย. 2546254808 พ.ค.  25493ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
824622138นายจตุรงค์ สินแก้ว 254602 มิ.ย. 2546254907 มิ.ย. 25504.1ผศ.ดร.อโนชา ตั้งโพธิธรรม
834622094นายศิริศักดิ์ วิประกษิต 254602 มิ.ย. 2546254929 พ.ค.  25504ดร.รพีพร โสตถิพันธุ์
844622083นางสาวรัตวรรณ พูดเพราะ 254602 มิ.ย. 2546254921 พ.ค.  25504ผศ.ดร.อโนชา ตั้งโพธิธรรม
854622074นางสาวภัศนีย์ เดชะมาก 254602 มิ.ย. 2546254828 พ.ย.  25482.6รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
864622070นางสาวเพ็ญมาศ นาคอุดม 254602 มิ.ย. 2546254815 พ.ค.  25493รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
874622061นางสาวพรรณเพ็ญ เหมมณี 254602 มิ.ย. 2546254913 ต.ค.  25493.5รศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล
884622056นายพงษธร ล้ำเลิศกิตติกุล 254602 มิ.ย. 2546254827 ก.ค.  25482.2ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
894522078นางสาวสุพัตรา หนูนวล 254503 มิ.ย. 2545254826 ม.ค.  25493.8ดร.รพีพร โสตถิพันธุ์
904522074นางสาวสิราภร รัตนหิรัญกุล 254503 มิ.ย. 2545254725 ม.ค.  25482.8ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
914522041นางสาวปิยวรรณ สิทธิพงศ์ 254503 มิ.ย. 2545254731 พ.ค.  25483ผศ.ดร.อโนชา ตั้งโพธิธรรม
924522029นางสาวนุรอามาลี ดีนามอ 254503 มิ.ย. 2545254716 พ.ค.  25483รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
934522025นางสาวน้ำผึ้ง อนุกูล 254503 มิ.ย. 2545254724 พ.ค.  25483รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
944522016นายณรงค์ยศ อุทิศธรรม 254503 มิ.ย. 2545254928 พ.ค.  25505ดร.อุตส่าห์ จันทร์อำไพ
954422077นางสาวศิริเลิศลักษณ์ พิทักษ์ 254403 มิ.ย. 2544254928 ธ.ค.  25495.7ดร.อุตส่าห์ จันทร์อำไพ
964422072นางสาวอลิษา หนักแก้ว 254403 มิ.ย. 2544254611 มิ.ย. 25473.1ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
974422067นางสาวสุวรรณา ผลใหม่ 254403 มิ.ย. 2544254618 ก.พ.  25472.9ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
984422060นางสาวสาวิตรี เขมวงศ์ 254403 มิ.ย. 2544254601 มิ.ย. 25473รศ.ดร.วัลลี สุวจิตตานนท์
994422034นางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ 254403 มิ.ย. 2544254627 พ.ค.  25473รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
1004422031นางสาวประทุม ฤทธิสุนทร 254403 มิ.ย. 2544254615 มิ.ย. 25473.1ดร.รพีพร โสตถิพันธุ์
1014422030นางสาวปณัฐฐา ไชยมุติ 254403 มิ.ย. 2544254619 เม.ย. 25472.11รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ
1024422021นายทรงศักดิ์ แสงศิริ 254403 มิ.ย. 2544254607 มิ.ย. 25473.1ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
1034422019นางสาวดารารัตน์ ชูสวัสดิ์ 254403 มิ.ย. 2544254631 พ.ค.  25473รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
1044322079นายอนรรฆ พลชาติ 254305 มิ.ย. 2543254610 พ.ย.  25463.6ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
1054322052นางสาวลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 254305 มิ.ย. 2543254608 ต.ค.  25463.5รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
1064322030นางสาวนารถธิดา รอดโพธิ์ทอง 254305 มิ.ย. 2543254613 พ.ย.  25463.6รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
1074322009นางสาวจิราวดี พูลสุข 254305 มิ.ย. 2543254608 มิ.ย. 25474.1ดร.รพีพร โสตถิพันธุ์
1084222093นายโองการ วณิชาชีวะ 254201 มิ.ย. 2542254431 พ.ค.  25453รศ.ดร.วัลลี สุวจิตตานนท์
1094222092นางสาวอุษาวดี เดชะ 254201 มิ.ย. 2542254513 พ.ย.  25453.6รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ
1104222052นายพีรพงษ์ พึ่งแย้ม 254201 มิ.ย. 2542254414 มิ.ย. 25453.1ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
1114222002นางสาวกมล หมื่นพล 254201 มิ.ย. 2542254523 ก.ค.  25453.2ดร.อุตส่าห์ จันทร์อำไพ
1124122086นางสาวสุนิชา รัตนคช 254130 พ.ค.  2541254522 ส.ค.  25454.3ผศ.ดร.วิจิตรา จุติดำรงค์พันธ์
1134122085นายสุธี รัตนะ 254130 พ.ค.  2541254418 เม.ย. 25453.11ดร.อุตส่าห์ จันทร์อำไพ
1144122084นางสาวสุญาณี คงคาช่วย 254130 พ.ค.  2541254420 พ.ย.  25443.6รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ
1154122058นางสาวภรินทร์ วงศ์สว่าง 254130 พ.ค.  2541254509 ก.ค.  25454.2รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
1164122039นางสาวนิษา ไพจิตร 254101 มิ.ย. 2541254428 พ.ค.  25454ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
1174122038นางสาวนิลุบล บุญหวังช่วย 254130 พ.ค.  2541254514 พ.ย.  25454.6รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์
1184122019นางสาวจุฬา วิริยะบุบผา 254130 พ.ค.  2541254513 ส.ค.  25454.3ผศ.ดร.อโนชา ตั้งโพธิธรรม
1194122009นายคมกฤช สินเจริญรุ่ง 254130 พ.ค.  2541254412 มิ.ย. 25454.1รศ.ดร.วัลลี สุวจิตตานนท์
1204122008นางสาวเขมิกา โขมพัตร 254130 พ.ค.  2541254523 ก.ค.  25454.2ดร.รพีพร โสตถิพันธุ์
1214022041นางวาสนา บัวทอง 254002 มิ.ย. 2540254226 พ.ค.  25433รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
1224022031นางสาวมณฑา จำเริญรักษ์ 254002 มิ.ย. 2540254420 ก.ย.  25444.4ดร.อุตส่าห์ จันทร์อำไพ
1234022023นางสาวพัชรากร รัตนภูมี 254002 มิ.ย. 2540254228 มิ.ย. 25433.1รศ.ดร.วัลลี สุวจิตตานนท์
1244022018นายปฐม การัยภูมิ 254002 มิ.ย. 2540254219 มิ.ย. 25433.1ศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์
1254022004นางสาวจรรยา รังษีธรรม 254002 มิ.ย. 2540254227 ม.ค.  25432.8ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
1263922052นายอติพล พัฒิยะ 2539 254212 พ.ย.  2542.ผศ.ดร.วิจิตรา จุติดำรงค์พันธ์
1273722037นางสาวปิยนันท์ ดวงทอง 2537 254204 พ.ย.  2542.ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา