ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา

ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. การรับสมัครประจำปี 2565 เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565
  2. การรับสมัครตลอดปี
    1. กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565
    2. กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 15 กันยายน 2565