บุคลากรสายวิชาการ

Biochem

ดร.กิติยา เอกเชวง

ตำแหน่ง : อาจารย์

avatar, icon, placeholder-1577909.jpg
Biochem

ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

ตำแหน่ง : อาจารย์

Biochem

ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร, อาจารย์

Decha
Biochem

รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

Biochem

ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฝ่ายการเรียนการสอน, อาจารย์

Biochem

ผศ.ดร.ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา

ตำแหน่ง : อาจารย์

Biochem

ดร.วนิศา สะแลแม

ตำแหน่ง : อาจารย์

Biochem

ดร.สุมาลี อบเชย

ตำแหน่ง : อาจารย์

Biochem

ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

Onnicha
Biochem

ดร.อารตีย์ อรุณเกษร

ตำแหน่ง : อาจารย์