บริการวิชาการ

บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแก่หน่วยงานราชการและบริษัทต่าง ๆ

รายละเอียด

โดยวิธี อัตราค่าบริการ (บาท) ปริมาณที่ใช้ / ตัวอย่างถุงมือ
ตัวอย่างละ
ขั้นต่ำ

วิธีมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM -D-5712-2005)

450.-
1,350.-
4 ข้าง

วิธีมาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป (EN 455-3:2006 )

1,900.-
12 ข้าง

บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในตัวอย่าง

ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในถุงมือยางและผลิตภัณฑ์จากยาง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดสอบดังกล่าวข้างต้น
กรุณาติดต่อที่ภาควิชาชีวเคมี
โทร. 091-8472767 หรือ
074-288241
โทรสาร 074-288241

  • มาส่งด้วยตัวเอง : ภาควิชาชีวเคมี ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    (ตึกไดโนเสาร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ส่งทางไปรษณีย์ : ส่งถึง คุณปัทมา ชูมณี งานบริการวิชาการ ภาควิชาชีวเคมี
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

สำหรับผู้มีความประสงค์จะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำตัวอย่างมาใช้บริการเครื่องมือได้ โดยมีอัตราค่าบริการแตกต่างกันไป

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่