เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรชีวเคมี

ภาควิชาชีวเคมี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นหลักสูตรชีวเคมี ในสังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้นที่ 4 ของตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตึกพรีคลีนิค มีอาจารย์ประจำซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 5 คน เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยไม่มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี แต่เปิดสอนรายวิชาชีวเคมีบริการแก่คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ภาควิชาชีวเคมี เปลียนมาใช้เป็นหลักสูตรชีวเคมี ภายใต้สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

พันธกิจ
  • พันธกิจ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
  • พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
  • พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

     ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดำเนินไปตลอดชีวิต

     การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยจากหลักการดังกล่าวข้างต้นนำสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และ การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดำเนินการ

วิสัยทัศน์
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำด้านวิชาการและวิจัยระดับเอเชีย

พันธกิจ
สร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการที่ถูกต้องทันสมัยสู่สังคม ผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภาควิชาชีวเคมี
วิสัยทัศน์
เป็นหลักสูตรที่สร้างความเป็นเลิศทางด้านชีวเคมี และเป็น 1 ใน 3 ของผู้นําทางด้านการวิจัยสาขาชีวเคมี ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2567
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางชีวเคมี รวมถึงสามารถสร้างงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล

ปรัชญาของหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการทําปฏิบัติการในศาสตร์ชีวเคมีที่ทันสมัย โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานเหตุและผล สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทํางานและงานวิจัยด้านชีวเคมี

ปรัชญาของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มีเป้าหมายเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการทําปฏิบัติการในศาสตร์ชีวเคมีที่ทันสมัยตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานเหตุและผล สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ มีสามารถทํางานและพัฒนางานวิจัยด้านชีวเคมีที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

PSU

Core Value

I

Integrity

Wi

Wisdom

Se

Social Engagement

Faculty of Science

Core Value

S

Social Responsibility

P

Positive Thinking

I

Integrity

R

Research Oriented

I

Innovation

T

Teamwork

Program Value (Graduate attributes)

Core Value

P

Problem solving

R

Ready to perform, use laboratory skill and laboratory equipment

IN

Integrative and interpersonal skills

C

Creativity, cognitive skills, and communication

E

Ethic