กรกฎาคม 2021

The 47th International Congress on Science, Technology, Technology-Based Innovation (STT 47th)

หัวข้อ: “Sciences for SDGS: Challenges and Solutions”
วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2564
ณ อาคารวุฒิชัย กปิลกาญจน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม