Biochemistry

หลักสูตรชีวเคมี

ภาควิชาชีวเคมี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นหลักสูตรชีวเคมี ในสังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์)  เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยไม่มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี แต่เปิดสอนรายวิชาชีวเคมีบริการแก่คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

งานวิจัย

หลักสูตรชีวเคมี มีงานวิจัยที่มีความหลากหลาย มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งนี้มีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนแล้ว และโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของแหล่งทุน มากมาย

biochem

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

PSU • Faculty of Science • Program

Core Value

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางหลักสูตรของเรามีข้อมูลข่าวสาร การบริการ และกิจกรรมมากมาย สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางข่าวประชาสัมพันธืของเราได้ที่นี่

ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา